Informace o zpracování osobních údajů

DETAILNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ NA E-SHOPU VISTADORO.CZ
Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů zákazníků, ke kterému dochází v souvislosti s naší obchodní činností.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je Jana Michaud, Řehořova 1023/38, 130 00 Praha 3.
Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: info@vistadoro.cz, telefon: +420 777 608 422

Způsob zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme níže uvedeným způsobem:
Zpracování osobních údajů

Vysvětlivky a definice pojmů
"Právní tituly" jsou zákonná odůvodnění možnosti zpracování osobních údajů a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.
"Doba uložení" vyjadřuje lhůtu, po kterou jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uložené.
"Další příjemci" označují, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud vaše osobní údaje předáváme další straně, jsou tyto strany vázány stejnými podmínkami zpracování a diskrétností jako náš e-shop (jedná se konkrétně o komunikaci vaší adresy přepravní společnosti a k vašim fakturačním údajům má přístup naše účetní). Pokud je v tabulce uvedeno "Nejsou", pak to znamená, že vaše osobní údaje nikomu nepředáváme.
Údaje získáváme pouze přímo od zákazníků, nemáme jiný zdroj údajů.
Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo jakýmkoliv mezinárodním organizacím.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu "Uzavření nebo plnění smlouvy", získáváme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu "Právní povinnost", potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.
Udáním Vašich kontaktních údajů při osobním setkání na veletrzích a veletržních salonech projevujete zájem o to, být kontaktován s dodatečnými informacemi o výrobcích a jedná se o právní titul "Oprávněný zájem" – pokud chcete, aby Vaše údaje byly vymazány, prosím, kontaktujte nás na info@vistadoro.cz.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Popis vašich práv při zpracování osobních údajů
Jako fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány, máte k vašim osobním údajům tato práva:
Práva ke zpracování osobních údajů

Způsob výkonu vašich práv
Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, stačí nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@vistadoro.cz
Následně vám bude zasláno vyrozumění o výsledku požadavku.
Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.
Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:
  a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
  b) odmítnout žádosti vyhovět
V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.