• +420 777 608 422
  • info@vistadoro.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Detailní informace o zpracování osobních údajů zákazníků na e-shopu vistadoro.cz

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů zákazníků, ke kterému dochází v souvislosti s naší obchodní činností.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Daniel Roháček, Kolonka 95, 411 72 Hoštka.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: info@vistadoro.cz, telefon: +420 777 608 422

Způsob zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme z níže uvedeným způsobem:

Název zpracování

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Doba uložení

Další příjemci

Vyřizování objednávek

Dodání dodatečných informací, nabídek, katalogů, informace o dodání zboží z objednávky a případné reklamace

Kontaktní a fakturační údaje

Plnění smlouvy

Do konce reklamační lhůty (5 let)

Přepravní služby:

Česká pošta, PPL

Zajištění fakturace

Evidence faktur

Fakturační údaje

Právní povinnost ze zákona o DPH

10 let

 Účetní

Zasílání obchodních sdělení

Informování zákazníků o novinkách, zasílání vyžádaných nabídek, katalogů a požadovaných informací o výrobcích

E-mailová adresa

Oprávněný zájem

Do podání námitky -kliknutí na „Odhlásit se“

nejsou

Telefonická komunikace ke konkretizaci zájmu o výrobky, vyřízení objednávek a ověřování spokojenosti

Doplňující informace k zájmu projeveném na veletrzích, vyřízení objednávky a ověření spokojenosti zákazníka

Telefonní číslo

Oprávněný zájem

Do konce reklamační lhůty (5 let)

nejsou


Vysvětlivky a definice pojmů

„Právní tituly“ jsou zákonná odůvodnění možnosti zpracování osobních údajů a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.
„Doba uložení“ vyjadřuje lhůtu, po kterou jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uložené.
„Další příjemci“ označují, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud vaše osobní údaje předáváme další straně, jsou tyto strany vázány stejnými podmínkami zpracování a diskrétností jako náš e-shop (jedná se konkrétně o komunikaci vaší adresy přepravní společnosti a k vašim fakturačním údajům má přístup naše účetní). Pokud je v tabulce uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že vaše osobní údaje nikomu nepředáváme.
Údaje získáváme pouze přímo od zákazníků, nemáme jiný zdroj údajů.
Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo jakýmkoliv mezinárodním organizacím.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, získáváme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.
Udáním Vašich kontaktních údajů při osobním setkání na veletrzích a veletržních salonech projevujete zájem o to, být kontaktován s dodatečnými informacemi o výrobcích a jedná se o právní titul „Oprávněný zájem“ – pokud chcete, aby Vaše údaje byly vymazány, prosím, kontaktujte nás na info@vistadoro.cz.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Popis vašich práv při zpracování osobních údajů
Jako fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány, máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo

Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.  

Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

 

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění. 

Požadovat výmaz

 

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování 

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. Vzhledem k tomu, že se jedná po přímý marketing, bude zpracování ukončeno ihned.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

 

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat Vámi zvolený formát.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

 

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.


Způsob výkonu vašich práv
Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, stačí nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@vistadoro.cz
Následně vám bude zasláno vyrozumění o výsledku požadavku.
Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.
Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:
  a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
  b) odmítnout žádosti vyhovět
V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.